Nominering av nya styrelsemedlemmar

Utlysning av styrelseposter i Vårdföreningen Movement Disorders inför årsmötet 2017
 
Vårdföreningen Movement Disorders (VfMD) kommer att välja nya medlemmar till styrelsen vid årsmötet i Sigtuna den 19 januari 2016.
 
Dessa poster utlyses härmed för nominering. Detta innebär att alla medlemmar som är intresserade av att inneha en styrelsepost har möjlighet att nominera sig själva. Valberedningen kommer därefter att basera sitt förslag till årsmötet på dessa nomineringar. Observera att det är av största vikt att de personer som nomineras är motiverade och intresserade av styrelsearbetet. Valberedningen accepterar därför inte nomineringar av annan medlem än den nominerade själv. Om du tycker att någon annan person (dvs inte du själv) ska ingå i styrelsen ombeds du därför att tala med denna person och be honom/henne nominera sig själv.
 
Nomineringar (dokumentation enligt nedan) skall vara valberedningen till handa senast den 2016-11-30. Nomineringarna skickas till båda valberedarna (Lotta Sellergren och Brita Sandström) på email:
charlotta.sellergren@storaskondal.se
brita.sandstrom@karolinska.se
 
Följande poster är öppna för nominering 2017:
                      3 poster som styrelseledamot (mandattid 2 år)
                      1 post som ordförande (mandattid 2 år)
 
Du nominerar genom att fylla i bifogat dokument. Lägg gärna med en kort redogörelse för varför du önskar bli invald i styrelsen och vad du hoppas kunna tillföra.
Vi ser fram mot Din nominering!
 
Valberedningen.
Lotta Sellergren                                                                                   Brita Sandström