Kallelse VfMD årsmöte

Alla medlemmar välkomna att närvara vid Vårdföreningen Movement Disorders årsmöte
Torsdagen den 19 januari 2017, klockan 17–18, Sigtunahöjden, Sigtuna

Dagordning
 
 
§ 1            Mötet öppnas
§ 2            Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
§ 3            Val av mötespresidium att leda förhandlingarna
§ 4            Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
§ 5            Val av rösträknare
§ 6            Godkännande av föredragningslistan
§ 7            Verksamhets- och revisionsberättelse
§ 8            Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9            Hemsidan
§ 10          Motioner
§ 11          Medlemsavgiftens storlek
§ 12          Val av ordförande och 3 stycken styrelseledamöter
§ 13          Val av 2 revisorer och 2 revisionssuppleanter
§ 14          Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning
§ 15          Stadgar med stadgeändring
§ 16          Behandling av övriga frågor som har tillsänts styrelsen för beredning
                 Nationella Parkinsonskolan
§ 17          Mötet avslutas
 Stockholm 2016-12-12
Arja Höglund
Ordförande VfMD