Socialstyrelsens nationella riktlinjer - Nu i remissversion

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Multiple Skleros (MS) och Parkinsons sjukdom
Socialstyrelsen arbetar med att utforma nationella rikltinjer i en gemensam skrivelse för MS och Parkinsons sjukdom. De nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom MS- och Parkinsonvården. Du kan läsa riktlinjerna via socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/msochparkinsonssjukdom

VfMD har lämnat in en skrivelse med synpunkter och förslag till förbättringar på remissversionen. Du kan läsa hela skrivelsen här: