Kallelse och utlysning av VfMD årsmöte Torsdag den 1 Februari, Sigtunahöjden

Alla medlemmar välkomna att närvara vid Vårdföreningen Movement Disorders årsmöte
Torsdagen den 1 Februari   2018, klockan 15:15–16:15 , Sigtunahöjden, Sigtuna
Kom och var med att påverka VfMD verksamhet och organisation inför det kommande året!

                  Årsmötesagenda
                  
                 Dagordning
 
§ 1            Mötet öppnas
§ 2            Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
§ 3            Val av mötespresidium att leda förhandlingarna
§ 4            Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
§ 5            Val av rösträknare
§ 6            Godkännande av föredragningslistan
§ 7            Verksamhets- och revisionsberättelse
§ 8            Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9            Hemsidan www.vfmd.se
§ 10          Motioner
§ 11          Medlemsavgiftens storlek
§ 12          Val av vice-ordförande och 2 stycken styrelseledamöter
§ 13          Val av 2 revisorer och 2 revisionssuppleanter
§ 14          Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning
§ 15          Delegering till styrelsen – valberedning och revisionerna undantagna – 
                 att utse ersättare för dem som lämnat sin post under verksamhetsåret
§ 16          Stadgar
§ 17          Behandling av övriga frågor som tillsänts styrelsen för beredning
                 Diskussion om professionsspecifika funktionsbeskrivningar
§ 18          Mötet avslutas
 
 Stockholm 2017-11-30
 
 
Arja Höglund
Ordförande VfMD