Senaste nyheter

Alla medlemmar välkomna att närvara vid Vårdföreningen Movement Disorders årsmöte
Torsdagen den 1 Februari   2018, klockan 15:15–16:15 , Sigtunahöjden, Sigtuna
Kom och var med att påverka VfMD verksamhet och organisation inför det kommande året!

                  Årsmötesagenda
                  
                 Dagordning
 
§ 1            Mötet öppnas
§ 2            Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
§ 3            Val av mötespresidium att leda förhandlingarna
§ 4            Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
§ 5            Val av rösträknare
§ 6            Godkännande av föredragningslistan
§ 7            Verksamhets- och revisionsberättelse
§ 8            Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9            Hemsidan www.vfmd.se
§ 10          Motioner
§ 11          Medlemsavgiftens storlek
§ 12          Val av vice-ordförande och 2 stycken styrelseledamöter
§ 13          Val av 2 revisorer och 2 revisionssuppleanter
§ 14          Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning
§ 15          Delegering till styrelsen – valberedning och revisionerna undantagna – 
                 att utse ersättare för dem som lämnat sin post under verksamhetsåret
§ 16          Stadgar
§ 17          Behandling av övriga frågor som tillsänts styrelsen för beredning
                 Diskussion om professionsspecifika funktionsbeskrivningar
§ 18          Mötet avslutas
 
 Stockholm 2017-11-30
 
 
Arja Höglund
Ordförande VfMD
 

Läs hela inlägget »
2017-12-06
Sigtunamötet - Fullbokat!
2017-10-24
Vill du engagera dig i VfMD genom att arbeta i styrelsen?
2017-10-24
Reklam och produktinformation från tredje part via VfMD medlemsregister
2017-10-23
Inbjudan och anmälan Parkinsonfördjupningsmötet Sigtuna 1-2 Februari 2018

TACK YVONNE!
I samband med det 12:e Nordiska Parkinsonfördjupningsmötet för sjuksköterskor på Sigtunahöjden avtackades Yvonne Jansson för sin insats som kassör för VfMD. Yvonne var en av de drivande krafterna bakom VfMDs bildande och har varit med sedan starten 1995.
Tack Yvonne för väl utfört arbete och för ditt engagemang i VfMD under alla år!
 

Läs hela inlägget »

Ordförande Arja Höglund, vice ordförande Peter Hagell, tidigare kassör Yvonne Jansson.